Terms & Conditions

ДЕКЛАРИРАМ:

  1. Че съм физически здрав и притежавам нужните умения с велосипед, за да участвам в мероприятието.
  2. Осъзнавам, че участието ми в състезанието носи потенциална опасност за здравето и живота ми.
  3. Основните рискове могат да бъдат, но не само, терена, случайни предмети, личното ми физическо състояние, метеорологичните условия, автомобилен трафик. С настоящата декларация доказвам, че съм запознат/а с рисковете, които поемам при участието ми в изкачването на Черни връх с велосипед.
  4. Декларирам, че при участието ми в състезанието ще съм физически здрав/а и действията ми няма да са противопоказни на лекарско предписание.
  5. С настоящата декларация се ангажирам от мое име, от името на мои служители, колеги, роднини, наследници и други;

/А/: Да бъдат освободени от отговорност организатори, спонсори, други участници за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други нещастия, които могат да ме сполетят.

/Б/ Споменатите в този параграф физически и юридически лица да бъдат обезщетени и защитени от всякакъв вид искове и оплаквания на трети лица в следствие на моите действия по време на клубните прояви, в които участвам.

С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на участието ми в организираните от клуба прояви, да бъда транспортиран/а от ПСС и съм наясно, че част от тези дейности се заплащат и част от рисковете могат да бъдат застраховани. За частта от трасето, попадаща в границите на резерват „Торфено бранище“ се ползва съществуващата маркирана пътека за посетители, а именно пешеходно преминаване по маркираната пътека от Черни връх за х. Кумата. Декларацията за освобождаване от отговорност се прилага в границите на законовите разпоредби на Република България.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (GDPR) - давам съгласието си за обработване на личните ми данни, за участие в състезанието „Велорали Черни връх – 2018г.“

Декларирам, че съм прочел/а съдържанието на декларацията.

 

Забележка: Ако нямате навършени 18 години трябва да представите декларация и от вашия родител или настойник.

 

РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК НА НЕПЪЛНОЛЕТЕН /под 18 годишна възраст/:. Долуподписаният родител/настойник, заявява, че той/тя, в качеството си на такъв е съгласен да освободи от отговорност всички страни описани по-горе от всякаква отговорност, искове, имущестмвени и неимуществени щети, които могат да бъдат предявявани на горните страни и освобождава от отговорност споменатите страни от името на непълнолетния и родителя/настойника