Terms & Conditions

 Декларирам, че:

1.               Съм запознат(а)с инициативата Планинско велосъстезание  „Еледжик “ и нося пълната отговорност за участието си в проявата, като участвам доброволно.

2.               Психически и физически съм здрав(а).

3.               Не страдам от болести, касаещи сърдечно-съдовата система, психомоториката на организма, както и от високо кръвно налягане, очно налягане или други тежки заболявания.

4.               Здравословното, физическото и спортно-техническото ми състояние отговарят на трудността на маршрута и позволяват да участвам в Планинско велосъстезание „Еледжик“ .

5.                Известни са ми рисковете да получа травми, за които организаторите не носят отговорност.

6.              По време на състезанието приоритет за мен са безопасното движение и спортсменството.

7.               В случай на нужда съм готов да окажа помощ и да уведомя организаторите.

8.               По време на състезанието ще нося със себе си задължителната екипировка, изискана от организаторите.

9.               Ще се движа по маркирания маршрут и ще спазвам указанията на контролните постове.

10.            Няма да напускам проявата без знанието на контролните постове или без да съм уведомил старт/финала на тел. 0899923900.

11.            Няма да употребявам преди и по време на проявата неразрешени стимуланти, алкохол и психоактивни вещества.

12.            Се задължавам да спазвам инструкциите и да съблюдавам мерките за безопасност.

13.            Предварително прочетох инструкциите за състезанието и при неспазването им сам нося отговорност за последствията..

14.            Нося отговорност за действията си, за живота и здравето си по време на спортното събитие.

15.            С настоящата декларация давам съгласието организаторите, спонсорите, зрителите и другите участници в спортното събитие, да бъдат освободени от отговорност за смъртта ми, за инвалидност, за физически травми, за материални щети, за кражба на имущество и други, които могат да ме сполетят по време на събитието или по пътя към мястото на провеждане на събитието.

16.            С настоящата декларация давам съгласието си да получа медицинска помощ при нараняване, травма или болест по време на събитието.

17.            Съм  прочел и разбирам съдържанието на декларацията, както и че съм прочел инструкциите за участие в спортното събитие и съм съгласен с тях.

 

Три имена………………………………………………………………………………..                                          Подпис…………..